Uddannelsesprogram KBU

Uddannelsesprogram KBU for Lægeklinikken

Der er udarbejdet et generelt uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse, som er gældende for opholdet i praksis,

Dette er Lægeklinikkens råd og vejledning i forhold til dette uddannelsesprogram. Vi har lavet dette for at tydeliggøre, hvorledes den daglige læring kan understøttes i vores Lægehus, da vi gerne vil prioritere dette i vores ellers travle hverdag.

 

Uddannelsesmål KBU almen praksis

# 1.2: Udføre de væsentligste kliniske procedurer, der indgår i praksis daglige kliniske arbejde (Skema E)

# 1.3: Applicere den diagnostiske proces i forhold til konkrete patienter (Case baseret dialog)

# 1.4: Kunne lægge og gennemføre en udredningsplan for patienter med praksis mest almindeligt forekommende lidelser (Case baseret dialog)

# 1.5: Iværksætte relevant behandling og monitorer effekten heraf (Case baseret dialog)

# 1.6: Agere relevant i henhold til gældende lovgivning fx i forhold til dødsattest el lign (Skema F)

# 1.7: Erkende og reagere relevant i forhold til behandlingskomplikationer (Case baseret dialog)

# 1.9: Foretage kontrol og iværksætte relevant opfølgning for det kroniske patientforløb (Case baseret dialog)

# 2.1: Demonstrere at lægen kan kommunikere med patienter, pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere (Skema C, 360’ vurdering, skema D)

# 3.1: Kunne inddrage sundhedsfremmende elementer i sit kliniske arbejde (Case baseret dialog)

# 4.1: Kunne indgå i samarbejdsrelationer med forståelse og respekt for egen og andres roller (Skema C, 360’ vurdering, skema D)

# 5.1: Agere professionelt i det kliniske arbejde (Case baseret dialog)

# 6.1: Varetage ledelse svarende til uddannelsestrin og funktion (Skema C, 360’ vurdering, skema D)

# 7.1: Udvise en akademisk tilgang til videns søgning og vidensdeling i relation til klinisk arbejde. Kollegial fremlæggelse (Case baseret dialog, Skema G)

 

 

Læringsstrategier

Uddannelsesplan; Vi forventer, at uddannelseslægen selv har udarbejdet en detaljeret individuel uddannelsesplan forud for Introsamtalen, som typisk finder sted indenfor de første 14 dage i praksis. Vi anbefaler, at du sætter fokus på at opfylde 2-4 af dine læringsmål pr mdr. – og at du løbende får dem kompetencevurderet og dermed godkendt.

Uddannelsesplanen kan opdateres til midtvejssamtalen.

Læringstavler; Vi har opsat læringstavler i vores personalerum, hvor du selv bedes opdatere, hvilke patienttyper, du gerne vil se/have sat på dit program i en given periode. Dette understøtter vores (læger og sekretær i Lægehuset) mulighed for at du får set patienttyper, som gør at du kan få dine læringsmål fra uddannelsesplanen.

Supervision; Du vil dagligt (fraset tirsdage) have ½ time supervision med din tutorlæge eller daglige vejleder. Du bestemmer selv, om du vil gennemgå dagens patienter, en særlig problemstilling eller have foretaget en kompetencevurdering. Kompetencevurdering kan dog kun foregå ved din tutorlæge.

 

Kompetencevurdering/evaluering

Kompetencevurdering; For hvert læringsmål i Uddannelsesprogrammet for Region Øst er der oplistet mulige evalueringsmetoder. Alle tutorlæger i Lægeklinikken har også været på kursus i de nye kompetencevurderingsskemaer for den nye hoveduddannelse i Almen medicin. Da vi finder dem meget anvendelige vil vi (også for at øve tutorlægen) forsøge at benytte disse også i din kompetencevurdering af læringsmålene. For at understøtte din kompetencevurdering af læringsmål har vi i Lægeklinikken indført følgende:

Direkte supervision; hver torsdag er reserveret tid til at det er primært tutorlæge og uddannelseslæge sammen kan have en konsultation med én patient. Det kan både være uddannelseslægen og tutorlægen som forestår selve konsultationen. Det er meningen, at dette kan benyttes til ”fluen på væggen” supervision, – og disse tider er derfor også meget velegnet til at få kompetencevurderet mål, hvor der skal benyttes direkte observation. Med fordel kan skema E benyttes.

Indirekte supervision; Lægeklinikken råder over et videokamera og speciel mikrofon, som gør det muligt for dig at optage dine konsultationer til senere gennemgang. Med fordel kan skema E benyttes.

Vejledersamtale; er en hyppigt anvendt evalueringsmetode i dit uddannelsesprogram. Sammen med dit daglige kliniske arbejde, specialekurset, evt. logbogsfortegnelser, – vil du med fordel kunne benytte skema B til refleksion forinden selve vejledersamtalen.

360 graders evaluering; I mål 2.1, 4.1 og 6.1 indgår en strukturel kollegial vurdering, som kan udgøres af en 360 graders evaluering. Vi opfordrer til, at du foretager 360 grader evaluering min 2 gange i dit forløb hos os, gerne med mdr imellem.

Undervisning; Specifikt for mål 7.1 forventer vi, at du bidrager med egne indlæg til vores tirsdagsundervisning. Vi ser gerne, at du underviser på lige fod med de øvrige læger i Lægeklinikken.

UTH gennemgange; Vi arbejder struktureret med vores UTH’er i Lægeklinikken. Du er velkommen til at være en del af vores UTH team under dit ophold hos os, ligesom du bør sætte dig i vores instruks for UTH’er. Dette er anvendeligt i forhold til at få godkendt mål 1.6.

 

Referencer:

Uddannelsesprogram, klinisk basisuddannelse. Region Øst